+ Bổ sung / thay đổi quảng cáo, kích thước hình ảnh 1200 pixcel x 500 pixcel)

test

test