Đơn vị tính là 1 triệu, nhập dấu chấm để cách phần thập phân